ISTRAŽIVANJE vol. 2 - Kriterijumi kredibilinosti onlajn medijskog sadržaja

 
 
U prošlom postu, opisala sam predmet i problem istraživanja, ovde ću Vas upoznati sa ciljevima i motodama istraživanja, kao i sa uzorkom koji je ispitivan. Kompletan rad, sa ppt prezentacijom možete pogledati na: http://www.slideshare.net/sanj_che06/diplomski-rad-kriterijumi-kredibilnosti-onlajn-medijskog-sadraja-kod-studentske-populacije-univerziteta-u-novom-sadu
 
Cilj istraživanja
 
Cilj istraživanja ovog rada jeste da:
a) Utvrdimo na osnovu kojih kriterijuma studentska populacija veruje u određeni onlajn medijski sadržaj
b) Utvrdimo za šta i na koji način studenti u Novom Sadu najviše koriste internet
c) Utvrdimo koji internet sadržaj najviše koriste
d) Utvrdimo kako vrednuju mogućnosti interneta kao medija
e) Utvrdimo u kojoj meri je internet kod te populacije zamenio tradicionalne medije
f) Utvrdimo kako studenti u Novom Sadu koriste izvore onlajn medijskog sadržaja
g) Utvrdimo postoji li određen stepen osnovne ili onlajn medijske pismenosti
 
Zadaci istraživanja
 
Iz gore postavljenog cilja, proizilaze sledeći zadaci istraživanja:
a) Ispitati na osnovu čega studentska populacija Univerziteta u Novom Sadu veruje određenim informacijama na internetu
b) Ispitati kako i u koje svrhe studenti koriste internet
c) Ispitati koji konkretno onlajn sadržaj najviše koriste
d) Ispitati kako i koje mogućnosti interneta kao medija vrednuju
e) Ispitati je li internet glavno sredstvo informisanja u toku dana
f) Ispitati koriste li studenti u Novom Sadu izvore onlajn informacija da bi se dodatno informisali o nekoj informaciji
g) Ispitati prepoznaju li elemente ili potpun onlajn medijski sadržaj
 
Hipoteze istraživanja
 
Osnovna hipoteza – HO – Pretpostavljamo da osnovni kriterijumi kredibilnosti onlajn medijskog sadržaja kod studentske populacije Univerziteta u Novom Sadu proizilaze iz svesti o kvalitativnoj kategoriji proverljivosti onlajn medijmedijskog sadrţaja, a ne iz suštinskog razumevanja mogućnosti interneta kao komunikacionog alata i medija. Drugim rečima, studenti veruju onlajn medijskim informacijama zato što znaju da mogu najlakše da je provere, a ne zato što tu neku informaciju zaista i proveravaju. (Dalje)


ISTRAŽIVANJE vol. 1 - Kriterijumi kredibilinosti onlajn medijskog sadržaja

 
 
PREDMET ISTRAŽIVANJA
 
U prethodnim blog postovima, pokušala sam Vas upoznati sa istorijom razvoja komunikacije, tačnije medijske komunikacije, kao tekovine čovečanstva i istorijom razvoja informacionog doba, globalnih medija i interneta kao vrhunca komunikacije i alata za generisanje i sakupljanje informacija, koji u potpunosti negira dimenzije prostora i vremena.
 
Razumevanje faza razvoja komunikacije i medija mogu nam pomoći u sagledavanju trenutnog stanja sa aspekta medijskih konzumenata, proizvođača medijskog sadržaja i sa aspekta onih koji edukuju o medijima. Takođe, u eri onlajn dominacije, razumevanje istorijata komunikacije i tradicionalnih medija, može da nam pomogne da predvidimo šta predstoji medijskoj branši tokom informacionog doba i šta bi bilo najbolje preduzeti kako bi ta branša na najbolji mogući način ispunila svoju svrhu prema konzumentima, proizvođačima i edukatorima.
 

Internet aktivizam - od posmatrača do igrača

Rekli smo u prethodnom tekstu rubrike "Medijalogos" da je krajem dvadesetog veka postalo važno pručavati konzumente medijskog sadržaja, bilo marketinškog bilo novinarskog. Zadržimo se, u svetlu novih medija i globalizacije, na novinarskom medijskom sadržaju. U tom aspektu vrlo je važno razlikovati grupe konzumenata od takozvanih „posmatrača“ do „igrača“. Javno mnjenje, kritička javnost, politička javnost, kako god je nazvali, trebalo bi da je u informacionom dobu dobila na zamahu. Posebno kada govorimo o slobodnom protoku informacija. Naznake građanskog aktivizma imamo od poĉčtka devedesetih godina dvadesetog veka, do nedavnih režimskih promena na Bliskom Istoku i nekim afričkim zemljama. Zahvaljujući novim medijima, blogovima i društvenim mrežama, ponovo možemo da proučavamo „igrače“.

Ilustracije radi, spomenućemo neke od zapaženijih primera onlajn aktivizma. Početkom devedesetih godina dvadesetog veka, novi mediji su počeli da se koriste kao efektna sredstva za niz političkih pokreta. Prvi od njih dogodio se 18. juna 1999. godine, kada su aktivisti počeli da preko interneta organizuju aktivnosti koje su se zauzimale protiv neo – liberalizma i transnacionalnog kapitalizma. Aktivnost pod nazivom: „Kareneval protiv Kapitala!“ okupljala je nekoliko stotina hiljada demonstranata (laburista, anarhista, antikapitalista, boraca za prava životinja i za zaštitu prirode i dr.). Na taj događaj, nastavio se još poznatiji, u decembru 1999. pod nazivom: „Battle of Seattle“ usmeren na Svetsku trgovinsku organizaciju. Od tog perioda novi mediji postali su idealna platforma za široko rasprostranjene populističke političke spektakle, bazirane na postulatima socijalne pravde, demokratije i građanske emancipacije. A sve to zahvaljujući činjenici da su novi mediji promovisani pod krilaticom „slobodan protok informacija“ i pod ogrtačem demokratije, u smislu jednake mogućnosti učešća u tim novim medijima za sve. Posledica toga jeste rastuća populacija planetarnog građanstva koje koristi nove medije da bi bilo informisano, da bi informisalo druge i da bi konstruisalo nove socijalne i političke relacije.  (Dalje)